İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

TRE 101-102 Çeviriye Giriş I-II (2-1-0) 3 KREDİ/6 AKTS

Bu ders çeviribilimdeki çok sayıda konuyu ve tartışmayı kapsar. Öğrencilere çeviribilim tarihine genel bir bakış, farklı çeviri kuramları, metin türleri ve türlerle ilgili çalışmalar dahil olmak üzere, çeviriye dair farklı yaklaşımları sunar.  Öğrencilerin çeviri edincini daha da geliştirmesini sağlar ve kuramsal düşüncelerin çevirinin tanımlanmasına, oluşturulmasına ve geliştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu bir takım uygulamalı örnekler sunarak gösterir. Aynı zamanda kaynak ve erek metinler, kaynak ve erek diller ve kültürler arasındaki ilişkileri sorgulayarak çeviri edincinin doğasını açıklar.

TRE 103-104 Kültürlerarası İletişim I-II (2-1-0) 3 KREDİ/6 AKTS

Bu ders kültürlerarası ve çapraz-kültürel bakış açılarına odaklanarak kültür ve iletişime ilişkin kavramlara dair bilgi sağlamayı amaçlar. Derste kültürler arasındaki farklılıklara ilişkin duyarlılık kazanmak için -değerler, inançlar, algı ve sözlü/sözsüz davranışlar da dahil olmak üzere- kültürel olarak kodlanan iletişimsel davranışlarla ilgili bolca çalışma yapılır. Bilgilendirici ve ikna edici konuşma yapmak dersin bir parçasıdır.

TRE 105 Çevirmenler İçin Türkçe (3-0-0) 3 KREDİ/6 AKTS

Ders, öğrencilere çağdaş Türkçenin biçimbilimsel ve sözdizimsel yapısının bir çözümlemesini sunmaktadır.

TRE 108 Karşılaştırmalı Medeniyet Araştırmaları (2-0-0) 2 KREDİ/3 AKTS

Bu ders, öğrencilere çeviri süreçlerinde yardımcı olacak tarihsel çalışmalardaki temel metodolojilere ek olarak tarihsel ve medeniyet çalışmalarını ve metinleri tanıtır. Öğrenciler, medeniyet çalışmaları üzerine yazılmış çeşitli metinleri inceler ve bunları karşılaştırır.

INTE 108 Sözlü Çeviri Uygulamaları (3-0-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Ders, sözlü çevirinin farklı dallarında gerekli olan yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesine yönelik alıştırmaları ve pratik uygulamaları içerir. İngilizcenin temel ses ve aksan bilgisini gözeterek uygulamaya ağırlık verir. Öğrencilere İngilizceyi sözlü çeviri bağlamında daha yetkin kullanmalarını hedefleyen sınıf içi uygulamalar ve örnekler sunulur. Finans, tıp ve genel kültür alanlarında kısa konuşma alıştırmaları ile ses kontrolü, doğru telaffuz ve temel sözcük bilgisi kazandırılır.

TRE 201 Çeviri Teknolojileri (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu ders, öğrencilere çeviri alanında üretkenliği arttıran teknolojileri tanıtmayı ve bunları kullanma konusunda temel düzeyde yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler küresel çeviri sektörünün temel kavramları, temel düzey bilgisayar kullanımı, çevrimiçi iletişim ve dosya paylaşımı ve bilgisayar destekli çeviri araçlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.

TRE 203 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi (2-1-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere çeviri amaçlı metin çözümleme yapmaları için gereken temel becerileri sağlamaktır. Ders, işlevsel olarak uygun bir erek metin üretmek için kaynak metin incelemesinin bir ön koşul olduğunu vurgular. Dilbilgisel özellikler, metin yapıları, iletişimsel işlevler, sözcük seçimleri ve kültürel öğeler gibi unsurlara odaklanarak metin çözümleme ile ilgili kavramlara ilişkin öğrencilerin bilgisini geliştirir. Öğrencilere metinlerin dili ve kullanım bağlamları arasındaki karmaşık ilişki hakkında temel bilgi ve anlayış kazandırılır. Böylelikle metinleri hem kaynak hem de erek kültürün kültürel öğelerine gereken önemi vererek çözümleyebilir ve çevirebilirler.

INTE207 Toplum Çevirmenliğine Giriş (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu ders, öğrencilerin toplum çevirmenliği için gerekli olan beceriler, mesleğin kültürel boyutu, toplum çevirmenlerinin çalışma ortamları ve meslek etiği ve davranış kuralları gibi konuları tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler, araştırma teknikleri, terimce hazırlama, not alma ve kısa süreli hafıza gibi sözlü çeviri becerilerinin yanı sıra hukuk, tıp, eğitim gibi çeşitli alanlarda bilgilerini geliştirir. Öğrenciler doktor randevusu, mahkeme, veli toplantısı ve (deprem, sel, kasırga gibi) afet senaryoları üzerinden kamu hizmeti alanlarında sözlü çeviri alıştırmaları yaparlar. Öğrenciler kendilerine verilen senaryolara göre terimce listeleri hazırlarlar. Farklı kültürlerle çalışan toplum çevirmenlerinin, kültürel farklılıkların bilincinde olmaları ve mesleklerini buna göre icra etmeleri gerektiği bilinci öğrencilere kazandırılır.

TRE 208 Teknik Metin Yazarlığı (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Dersin amacı, öğrencilere teknik metinlerin yazılması ve çevrilmesine ilişkin temel bilgileri sağlamaktır. Dönem boyunca teknik metinlerin özellikleri hem kuramsal olarak hem de farklı uzmanlık alanlarına ait belirli örnekler üzerinden incelenir. Aynı zamanda birçok uygulamalı çalışma yapılır. Dönem içinde hazırlanan projeler, öğrencilerin biçem ve dil kullanımında teknik metin yazarlığının mantığını kavramasına,  gerekli araştırma edinç ve becerilerini geliştirmesine ve teknik metinlerin hazırlanmasında ilgili teknolojileri kullanmasına yardımcı olur.

TRE 210 Proje Yönetimine Giriş (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin proje yönetimi hakkında temel düzeyde bilgi edinmesini ve basit bir çeviri projesini yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamaktır. Öğrenciler bir çeviri projesi yürütürken kullanacakları gereçler hakkında bilgi sahibi olurken, projenin tamamlanabilmesi için gerekli adımları öğrenir.

INTE 301 Ardıl Çeviri (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Ders, öğrencilere ardıl çeviri alanına genel bir giriş sağlar. Sözlü çeviri mesleği içinde ardıl çeviri yönteminin tarihine kısa bir girişin ardından, ardıl çeviri için gerekli olan beceriler üzerinden çalışılır: etkin dinleme, farklı işlevleri eşzamanlı yapma becerisi, not alma teknikleri, erek dildeki ifadenin önceden planlanması, zaman baskısını yönetme ve sözlü çeviri sırasında dinleyenlerle etkileşim kurma, bu beceriler arasındadır. Kursun sonunda, bütün bu becerilerin, akıcı ve nitelikli bir çeviri için koordinasyonu üzerinde durulur. Ders boyunca, farklı konularda yapılmış konuşma kayıtları ile uygulamalar yapılacaktır.

TRE 303 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste, öğrencilere çeviribilimin tarihsel arka planı aktarılır ve farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arasındaki bağlantılar kurularak kronolojik bir sırayla anlatılır. Böylece çeviri kuramı ve eleştirisi hakkındaki nosyonların 20. ve 21. yüzyıllarda nasıl geliştiği ve çeşitli argümanların birbiri üzerine eklemlenişi gösterilir.

INTE 306 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu derste öğrencilere konferanslarda karşılaşabilecekleri konular ile ilgili hızlı metin analiz teknikleri sunulur, yazılı metinler sözlü çevrilir. Ders konferans çevirmenliğine giriş niteliği taşır.

TRE 308 Çeviride Kalite Standartları (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, bir meslek olarak çevirmenlik ve bir sektör olarak dil hizmeti sektöründe kalite standartlarını kapsar. Genel anlamda çeviri süreçlerinde çevirmenlik, editörlük, son okuyuculuk, proje/terminoloji yöneticiliği gibi rollerin kalite standartları çerçevesinde nasıl şekillendiğini tartışır. Çeviri sonrası süreçlerde nasıl kalite kontrol yapıldığını ve iş dosyasının nasıl kapatıldığını içerir.

TRE 401 Araştırma Teknikleri (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, sosyal bilimler alanında araştırma yapmak için gerekli teknikleri ve bilgileri kapsar. Bunların yanında, araştırma yapmak için gerekli kuramsal altyapılara değinir. Derste, ana hat belirleme, hipotez oluşturma, araştırma yorumlama, eleştirme ve nihai olarak araştırma yürütme konuları tartışılır.

INTE 403 Tıp ve Hukuk Alanında Toplum Çevirmenliği (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu ders, öğrencilerin tıp ve hukuk alanlarında toplum çevirmenliği için gerekli olan beceriler, mesleğin kültürel boyutu, toplum çevirmenlerinin çalışma ortamları ve meslek etiği ve davranış kuralları gibi konularla ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmalarını amaçlar. Öğrenciler, araştırma teknikleri, terimce hazırlama, not alma ve kısa süreli hafıza gibi sözlü çeviri becerilerinin yanı sıra hukuk ve tıp alanlarındaki bilgilerini geliştirir. Öğrenciler ardıl ve eşzamanlı çeviri yöntemlerini kullanarak sözü edilen alanlarda çalışan toplum çevirmenlerinin hastaneler, karakollar, mahkeme salonları ve diğer alanlarda yaygın olarak karşılaştıkları durumlarla ilgili senaryolar üzerinden alıştırmalar yapar. Ders kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde tıp ve hukuk alanlarında çalışan toplum çevirmenleri için belirlenen mesleki etik kurallar ve standartlar irdelenir; böylelikle öğrenciler mesleğin doğasını ve gereksinimlerini kavrar.

TRE 403 Çeviri ve Proje Yönetimi (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu ders, öğrencilerin küresel çeviri sektöründeki temel proje yönetim becerisini geliştirmeyi amaçlar.  Ders, öğrencilere farklı projelerde izlenecek proje yönetim süreçleri, bilgisayar destekli çeviri ve proje yönetim araçlarının etkin kullanımı konularında bilgi sağlar.

TRE 402 Bitirme Tezi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste öğrenciler lisans bitirme tezi hazırlar. Öğrenciler İngilizceden Türkçeye bir metin çevirir. İlgili literatürü tarar. Çeviri yorumu bölümü yazar.

INTE 406 Konferans Çevirisi (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu ders konferans çevirmenliğindeki çok sayıda konuyu ve tartışmayı kapsar. Öğrencilere farklı konularda (siyaset, hukuk, finans, tıp) eş zamanlı sözlü çeviri egzersizi yapma fırsatı sunar. 

TRE 406 Yerelleştirme ve Proje Yönetimi (2-1-0) 3 KREDİ/3 AKTS

Bu derste öğrenciler bir projede yer alan taraflar hakkında bilgi sahibi olacak, proje ekibinde yer alan kişilerin rolleri ve görevlerini tanımlayabileceklerdir. Projede iletişimin nasıl olması gerektiğine, teknik bilgiyi nasıl edineceklerine ve süreci nasıl yöneteceklerine dair bilgi sahibi olacaklardır. Yerelleştirme projesi oluşturarak uluslararası projelerde bütçe ve zaman planlamasını yapmak için yerelleştirme gereçlerini kullanacaklardır.

 

SEÇMELİ DERSLER

LING 221-222 Çevirmenler için Dilbilim I-II (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, çevirmen olacak öğrencilerin ihtiyaçlarını öngörerek, öğrencilere dilbilim alanına genel bir giriş sunmaktadır.

TRE 221 Yazı Becerisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders metin üretimiyle ilgili yazı yazma stratejileri, metin türleri, tartışmacı yapılar, araştırma ve yazıda kaynakların kullanımı gibi konuları ve yaklaşımları ele alır. Öğrenciler ders kapsamında farklı türlerde metinler üreterek yazma becerilerini geliştirir.

TRE 223 Medya Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders medya çevirmenliğinde farklı konuları ve tartışmaları kapsar. Öğrencilere farklı medya çevirisi türleri (talk show, canlı yayın) ve farklı modlar (ardıl, simultane) sunulur. Medya çevirmeliğinde kültür, ideoloji ve kalite üzerine okumalar yapılır.

HUM 220 Çağdaş Dünya Edebiyatı (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, İngilizce yazılmış veya İngilizceye çevrilmiş edebi metinlerin okunarak, çeviri bağlamında analiz edilmesiyle öğrencilerin retorik stratejilerini anlayarak analitik becerilerini geliştirmeyi, bir yazarın amacını tespit edebilmelerini ve yazarın başarıya ulaşmak için kullandığı belirli strateji ve teknikleri gözlemleyebilmelerini, içinde yaşamak zorunda oldukları dünyaya daha derin bir bakış açısı getirebilmelerini, mesleki çalışmalarının sosyal ve insancıl çıkarımlarına karşı duyarlı olmak şansı elde edebilmelerini, çok yönlü sözcük kullanımının yanı sıra çeşitli cümle yapıları ve sözdizimi yöntemleri yoluyla kendi çeviri kariyerlerinde gelişim gösterebilmelerini ve edebiyat eğitimi yoluyla tatmin edici bir kültürel ve entelektüel yaşamın temelini oluşturabilmelerini amaçlar.

TRE 222 Yaratıcı Metin Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste öğrenciler reklamcılık ve pazarlama metinlerindeki sözcükleri, deyimleri, söz oyunlarını, sloganları, görselleri, müzikleri vb. unsurları kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak bir dilden başka bir dile uyarlar.

TRE 323 AB Metinleri Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, AB metinlerinin çevirilerinde gerekli olan yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesine yönelik pratik uygulamalar ve temel teorik bilgileri içerir.

TRE 325 Makine Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, makine çevirisi tarihine genel bir bakışla başlar ve tarihsel süreç içerisinde makine çevirisinin evrimini inceler. Farklı altyapılar kullanan (Kural tabanlı (RBMT), istatiksel (SMT), Örnek tabanlı (EBMT) ve (Derin) Nöral (NMT)) makine çevirisi yazılımları (Google Translate, Bing Translate, IBM Watson, Pairphrase, KatanMT, SYSTRAN) incelenir. Bu yazılımlar kullanılarak çeviri öncesi ve çeviri sonrası süreçlerin pratiği yapılır.

TRE 327 Edebiyat Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, edebiyat çevirisinin farklı dallarında gerekli olan yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesine yönelik pratik uygulamalar ve temel teorik bilgileri içerir. Dersin kapsamında, edebiyat çevirisinin pratik ve kuramsal boyutları, şiir çevirisi, Shakespeare çevirileri, edebiyat çevirisi stratejileri, tiyatro çevirisi, yazınsal çeviri bağlamında üslup kavramı, Türk ve İngiliz edebiyatlarında çeviri gelenekleri, yayıncılık stratejileri ve yayıncılık sektöründe edebiyat çevirmeninin konumu konuları tartışılacaktır. Ders, kuramsal okumalar yanında, öğrencinin farklı edebi metin türlerinde çeviri becerilerini geliştirebilecekleri klasik ve çağdaş yazarların metinleri üzerinde çeviri uygulamalarını da içermektedir.

TRE 329 Hukuk Metinleri Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrenciler hukuk alanında kullanılan terminolojiye aşina olur ve bu terimleri analiz ederek terim listeleri oluşturabilir. Farklı yasal belgeler ile çalışarak farklı yasal sistemler içinde yer alan ülkeler arasında çeviri sürecinin nasıl işleyeceğine dair bilgi edinir.

HUM 321 Çağdaş Dünya Tiyatrosu (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, öğrencilere çağdaş dünya tiyatrosu hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, oyun metni okumaları ve grup halinde yaptıkları projelerle çağdaş tiyatronun zenginliğini ve çeşitliliğini küresel bir bağlamda inceler. Öğrenciler, oyunların nasıl okunacağını ve oyunların bireysel ve gruplar nasıl tartışılacağını öğrenir.

HUM 323 Temel Fotoğraf Eğitimi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, farklı fakülte ve bölümlerden gelen ve fotoğrafçılığa veya görsel iletişime ilgi duyan öğrencilere fotoğrafçılığın temel kavram, teknik ve becerilerini aktarır.

INTE 326 Basın ve Medya Çevirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, basın ve medyada sözlü çeviri alanında gerekli olan yetkinlik ve becerilerin geliştirilmesine yönelik pratik uygulamalar ve temel teorik bilgileri içerir.

TRE 322 Düzelti ve Son Okuma (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste öğrencilere, özellikle çeviri metinlerin oluşturulmasında netlik, doğruluk, bütünlük ve tutarlılığın sağlanmasına yönelik beceriler anlatım ve uygulama yoluyla kazandırılır. Böylece öğrencilerin hem kendi çevirdikleri hem de başkaları tarafından çevrilen metinlerin düzeltilerini yapmaları sağlanır.

TRE 324 Çeviride Tarihsel Çalışmalar (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Tarihsel çeviribilim alanında tartışılan çeşitli konuları içeren bu ders, öğrencilere Türk çeviri geleneğine genel bir bakış sağlar. Bu amaçla, öğrencilere farklı alanlarda yapılan betimleyici çalışma örnekleri sunulur ve ders kapsamında betimleyici bir tarihsel çalışma yapmaları istenir. Böylelikle öğrenciler çevirinin ve çevirmenlerin tarihsel süreçte üstlendikleri rollere ilişkin bakış açısı kazanır.

LING 320 Karşılaştırmalı Türkçe İngilizce Dil Bilgisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, öğrencilere Türkçe ve İngilizcenin biçimbilimsel ve sözdizimsel yapısını karşılaştırmalı olarak çözümlemesini sunmaktadır.

TRE 421 Çeviride Proje Yönetimi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste proje yönetimi için kullanılan programlar, çeviri projesinin aşamaları ve tarafları hakkında bilgi verilir.

TRE 423 Teknik Çeviri (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders öğrencilere teknik çeviriye dair kuramsal yaklaşımları ve teknik metinleri çevirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, uygulamalarla birlikte farklı uzmanlık alanlarında ve metin türlerinde yazılı çeviri becerisini geliştirir. Bu sayede, öğrenciler çeviri yaptıkları alanın temel terminolojisini öğrenir.

TRE 425 Terimce Yönetimi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Ders, öğrencilere terminoloji yönetimi uygulamalarını ve araçlarını tanıtır.

TRE429 Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti Sektörü (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste, dil hizmetleri sektöründe sunulan hizmetler, genel olarak dil hizmetleri sektörü ve özelde bu sektörün bir alt dalı olan yazılı ve sözlü çeviri sektörü, sektör paydaşları ve dil/çeviri hizmeti sağlayıcılarıyla ilgili bilgi sunulur. Dil hizmetleri ve sektörün tarihsel gelişimi üzerinde durulur. Sektörün ve sektörün sunduğu hizmetlerin gelişimine katkıda bulunan kurumlar, araştırma merkezleri ve standartlar ele alınır. Dil hizmeti sağlayıcısı şirketlerin kuruluş aşamaları, çalışma süreçleri, insan kaynakları ve teknoloji gereksinimleri konusunda bilgi verilir. Öğrenciler, dönem boyunca edindikleri bilgileri kullanarak, dil hizmeti sağlayıcısı şirketlerin kuruluşu, yönetimi ve işleyişiyle ilgili projeler yürütür.

HUM 421 Anglo-Sakson Kültürü ve İngiliz Dili Tarihi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce dil çiftlerinde çeviri yapacak öğrencilere, süreç için gerekli olan dilsel farkındalıkla birlikte, İngiliz dilinin kültürel ve tarihsel arka plan bilgisini kazandırır.

TRE 426 Söylem Çözümlemesi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders, dilin konu, toplumsal ortam, iletişimsel amaç, toplumsal roller ve kimlikler açısından nasıl ve ne şekilde çeşitlenebildiğini araştırma amacı taşır. Öğrencilerin söylemlerin bağlam içinde nasıl kullanıldığı ve bunların dünyamıza nasıl yansıyıp onu şekillendirdiği hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlar. Ders, söylem çözümlemesi çalışmaları için gerekli olabilecek kuramsal ve yöntembilimsel artalan hakkında genel bir bilgi sunar ve çeşitli paradigmaların/ekollerin bu konulara farklı yaklaşımlarını inceleyerek ilerler.

TRE 432 Çeviribilimde ve Çeviri Teknolojilerinde Araştırma ve İnovasyon (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste teknoloji, çeviri işletmeciliği, akademi-sektör işbirliği göz önüne alınarak çeviri alanında yenilikçi olmanın önemi vurgulanmaktadır.

LING 420 Bilgisayarlı Dilibilim (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu derste, Temel istatistik bilgisi, dil ve dilbilimle ilgili konular, algoritma ve veri yapısı hakkında bilgi verilir. Ders, doğal dil işleme süreçlerinde yer alan bilgi-temelli ve istatistiksel yaklaşımlar hakkında bilgi sunar ve makine öğrenme yöntemlerini kapsar.