İngilizce Mütercim-Tercümanlık Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

MTI 101-102 Çeviriye Giriş I-II (2-1-0) 3 KREDİ/6 AKTS

Farklı çeviri alanlarında uygulanan farklı stratejiler üzerinde durulur. Çeviri yetisi ve beceriler geliştirilir. Dil, kültür ve araştırma yetisi oluşturmak ve geliştirmek için çeşitli dilsel ve anlatımsal metin türleri üzerinde çalışılır. Gerçek örneklerle tanımlanan görev doğrultusunda çeviri yapmanın incelikleri üzerinde durulur.

Ders Kitabı:

 • Reiss, Katherina (2000) Type, Kind and Individuality of Text. Decision making in translation” in Lawrence Venuti (ed) The Translation Studies Reader, London and New York: Routledge, 160-171.
 • Vermeer, Hans J. (2000) "Skopos and Commission in Translational Action" in Lawrence Venuti (ed) The Translation Studies Reader, London and New York: Routledge, 221-232.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Schaffner,  Christina and Beverly Adab (2000) Developing Translation Competence, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins

 

MTI 103-104 Kültürlerarası İletişim Becerileri I-II (2-1-0) 3 KREDİ/6 AKTS

Farklı sosyokültürel ve ekonomik gruplardan insanların karşılaşma deneyimleri, anlam aktarım ve anlam üretim süreçlerinin incelenmesi. Öğrencilerin farklı kültürlerdeki kültürü öğeler konusunda farkındalık kazanmaları.

Ders Kitabı:

 • Samovar, Larry A. and Porter, Richard E. and McDaniel, Edwin R. (2011) Intercultural Communication: A Reader, Boston: Cengage Learning.
 • Martin, Judith and Nakayama, Thomas (2012) Intercultural Communication in Contexts, McGraw-Hill.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Ting-Toomey, Stella and Chung, Leeva C. (2011) Understanding Intercultural Communication, Oxford University Press.

 

MTI 105 Çevirmenler için Türkçe (3-0-0) 3 KREDİ/4 AKTS

Türkçedeki farklı sözdizimsel yapıların anlam ve işlevlerini, yazım ve kullanıma ilişkin kuralları inceleme. 

Ders Kitabı:                    

 • Özsoy, S. (1999). Türkçe/Turkish. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Çotuksöken, Y. (2001). Uygulamalı Türk Dili. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Aksan, Doğan (2005) Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Alpay, Necmiye (2004) Türkçe Sorunları Kılavuzu. İstanbul: Metis Yayınları.

 

MTI 106 Çağdaş Dünya Edebiyatı (3-0-0) 3 KREDİ/4 AKTS

Çağdaş dünya edebiyatından İngilizce, özellikle kısa öykü türünde örnekler okutularak ve bu örnekler üzerine eleştirel ve yoruma dayalı kısa metin yazdırılarak öğrencilere farklı türde edebi metinlerin özelliklerini tanımlama, çözümleme ve yorumlama yetisi kazandırılır.

 

MTI 201-202 Çeviri Teknolojileri I-II (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Bellek Destekli Çeviri (BDÇ) araçlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması. Çeviri teknolojileri konusunda öğrencilerin yetilerini geliştirme. Özellikle çeviriye yönelik bellek, terimce, proje yönetimi araçlarını kullanarak öğrencilerin geniş çerçeveli çeviri projeleri üzerinde çalışmalarını sağlama.

Ders Kitabı:                                          

 • Esselink, Bert (2000) A Practical Guide to Localization, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Somers, Harold, (2003) Computers and Translation: A Translator's Guide, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Véronis, Jean (2010) Parallel Text Processing: Alignment and Use of Translation Corpora (Text, Speech and Language Technology), Springer.

 

MTI 203-204 Teknik Metin Yazarlığı I-II (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Teknik metin yazarlığının uygulama yolu ile öğretilmesi. Farklı kültürlerde teknik metin üretiminin ve teknik metinlerde kullanılan söylemin karşılaştırılmalı biçimde incelenmesi. Teknik metin üretimi uygulamasının yapılması ve bu metinlerin çevirisi.

Ders Kitabı:                     

 • Lannon, J. M (1990) Technical Writing. 5th ed. Boston, Little, Brown.
 • Markel, M. H (1988) Technical Writing. Situations and Strategies. 2nd ed. New York: St.Martin’s. 

Yardımcı Ders Kitapları

Alred, Gerald J. and Brusaw, Charles T. and Oliu, Walter E. (2011) Handbook of Technical Writing, Boston: St. Martin's Press.

 

MTI 205-206 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I-II (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrencinin çevireceği kaynak metinlere ve oluşturacağı erek metinlere yönelik çeviri amaçlı duyarlılık kazanması. Derste örneklerle farklı metin türleri ele alınır ve çeviri sürecini etkileyen öğelere uygulamalı yaklaşım.

Ders Kitabı:

 • Eruz, Sâkine (2008) Akademik Çeviri Eğitimi, Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi, İstanbul: Multilingual
 • Akbulut, Ayşe Nihal (2004) Söylenceden Gerçekliğe Çeviribilim, İstanbul: Multilingual.
 • Jaworski, Adam and Nikolas Coupland (2006) The Discourse Reader, London and New York: Routledge.                      

Yardımcı Ders Kitapları

Torfing, Jacob (2009) New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek, Blackwell

 

MTI 207-208 Sözlü Çeviri Uygulamaları I-II (1-2-2) 3 KREDİ/4 AKTS

Sözlü çeviri uygulamalarına yönelik İngilizcede sözlü ifade becerilerinin geliştirilmesi. 

Ders Kitabı:         

 • Diriker, Ebru. (2005) Konferans Çevirmenliği. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Doğan, Aymil. (2006). Sözlü Çeviri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 

MTI 301 Terimce Yönetimi (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Terim bilinci ve terimce yönetimi konularında öğrencilere gerekli kuramsal bilgilerin ve ilgili uygulamalın yapılması.   

Ders Kitabı:            

 • Ellen Wright, Sue et al (1997)  Handbook of Terminology Management (v. 1), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Yardımcı Ders Kitapları

Bowker, Lyonna. (2006)  Lexicography, Terminology, and Translation: Text-based Studies. University of Ottowa Press.

 

MTI 302 Çeviri Teknolojilerinde Araştırma (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrencilerin dil ve çeviri alanında kullanılan araçlar ile teknolojik yöntemler konusunda bilgi edinmeleri ve bu teknolojileri kullanarak araştırma yapma becerisi geliştirmeleri sağlanır.

 

MTI 303 Ardıl Çeviri (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Ardıl çeviride kullanılacak stratejilerin öğretilmesi ve uygulamalarla kuramsal bilgilerin işlevsel hale getirilmesi. 

Ders Kitabı:

 • Patrie, Carol. (2009).Consecutive Interpreting from English. The Effective Interpreting Series . 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Gillies, Andrew. (2005). Notetaking for Consecutive Interpreting: A Short Course. Saint Jerome.

 

MTI 304 Eşzamanlı Çeviriye Giriş (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Eşzamanlı çeviride kullanılacak stratejilerin öğretilmesi ve uygulamalarla kuramsal bilgilerin işlevsel hale getirilmesi. 

Ders Kitabı:

 • Patrie, Carol. (2009). Simultaneous Interpreting from English. The Effective Interpreting Series. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Baledeon, Valery Taylor. (2007). Conference Interpreting: Principles and Practice. Rotterdam.

 

MTI 305 Çeviri Kuramı ve Eleştirisi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Tarih boyunca yapılan çeviri çalışmaları ve bu çalışmalarda izlenen yöntemler. Çeviride sadakat ve ihanet kavramları. Sözlü çeviri/yazılı çeviri ayrımı. Her doğal dilin ayrı bir yapıda olmasının çeviride karşımıza çıkarttığı sorunlar. Diller arasındaki benzerlikler ve tümeller. Çeviri metinlerinin eleştirel değerlendirmelerinin öğrencilere tanıtılması, çevirmenlerin nasıl bir rol üstlendiklerinin, konumlarının, kültürlere hizmetlerinin ve medeniyetler içindeki şekillendirici ve planlayıcı rollerinin sorgulanması.

Ders Kitabı:

 • Bengi-Öner, Işın (1999) Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim?, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bengi-Öner, Işın (2001) Çeviri Kuramlarını Düşünürken…, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Bengi-Öner, Işın (2001) Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Toury, Gideon (2000) “The Nature and Role of Norms in Translation” The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti) içinde, London/New York: Routledge. 198-211. (1st edition: Descriptive Translation Studies and Beyond (1995). Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins Publishing Co.. 53-69).
 • Vermeer, Hans J. (1989) “Skopos and Commission in Translational Action”, Readings in Translation Theory (ed. A. Chesterman) içinde, Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 173-200.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Even-Zohar, Itamar (1987) “The Making of Culture Repertoire and The Role of Transfer”, Translations: (Re)Shaping of Literature and Culture (ed. S. Paker) içinde, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 166-174.
 • Holmes, James S. (1988) “The Name and Nature of Translation Studies”, Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1st edition 1972), Amsterdam/Rodopi, 66-88.

 

MTI 401 Araştırma Teknikleri (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Bu ders öğrencileri araştırma teknikleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlar.

MTI 402 Bitirme Tezi (3-0-0) 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrenciler çeviribilim alanındaki lisans derecelerini tamamlamak üzere bir çeviri projesi hazırlarlar.

MTI 403-404 Konferans Çevirisi I-II (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrenciler konferans ortamında sözlü çeviri yapma stratejilerini öğrenir ve kabin ortamında uygulamalar yaparak deneyim kazanırlar.

MTI 405 Medya Çevirisi (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS 

Medya kanallarındaki sözlü çeviri gereksinimine yönelik uygulamalarla öğrencilerin bu alanda beceri kazanmaları amaçlanır.

MTI 413-414 Betimleyici Çeviribilim I-II (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS

Çeviribilimde bir dönüm noktası olan Betimleyici Çeviribilim çalışmaları üzerine okumalar, bu çalışmaların çeviribilim alanının gelişimindeki rolü üzerine tartışmalar.

MTI 415 Medya Çevirisi (1-2-2) 3 KREDİ/5 AKTS 

Medya kanallarındaki yazılı çeviri gereksinimine yönelik uygulamalarla öğrencilerin bu alanda beceri kazanmaları amaçlanır.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

 

MTI321 Toplum Çevirmenliği, 3 KREDİ/5 AKTS

Sosyal hizmetler, hukuk, sağlık, eğitim ve iş görüşmeleri alanlarında sözlü çeviri becerisinin geliştirilmesi. Bu ortamlarda çevirmenin karşılaşabileceği çeşitli talepler konusunda öğrencinin bilinçlendirilmesi. Laboratuvar.

Ders Kitabı:

 • Hale, Sandra (2008) Community Interpreting, New York: Palgrave Macmillan. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Rudvin, Mette and Tomassini, Elena (2011) Interpreting in the Community and Workplace: A Practical Teaching Guide, New York: Palgrave Macmillan.

 

MTI323 AB Metinleri Çevirisi, 3 KREDİ/5 AKTS

Avrupa Birliği müktesebatı konularında yoğun çeviri uygulamaları. Belirli stratejilerin geliştirilmesi. Alıştırmalar, sunuşlar, yazılı ödevler.

Ders Kitabı:

 • Cao, Deborah (2007) Translating Law, New York: Multilingual Matters. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Varo, Enrique Alcaraz and Hughes, Brian (2002) Legal Translation Explained, St. Jerome Publishing.

 

MTI326 Dilbilim, 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrencilerin dilbilimin başlıca kavramları ve terimlerini öğrenmeleri, kelime yapısı ve sözdizimi gibi uygulamaları ve dilbilimin çeviri çalışmalarına etkileri hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanır.

 MTI421 Çeviride Proje Yönetimi, 3 KREDİ/5AKTS

Çeviri alanında proje yönetimine giriş. Proje yönetimi konusunda okumalar. Çeviri öncesi ve sonrası süreçlerini içine alacak biçimde bir çeviri projesinin gerçekleştirilmesi.

 Ders Kitabı:

 • Esselink, Bert (2000) A Practical Guide to Localization, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Samuelsson-Brown, Geoffrey (2004) A Practical Guide for Translators (Topics in Translation), Multilingual Matters.

 MTI422 Çeviride Kalite Standartları, 3 KREDİ/5 AKTS 

Çeviri standartlarına ilişkin terim ve tanımların irdelenmesi ve mevcut çeviri standartlarının eleştirel bir yaklaşımla ele alınması. İnsan kaynakları yönetimi, proje yönetimi, süreç yönetimi, kalite güvencesi, çevirmenlerin mesleki yetileri ile idari ve mali konular tartışılır.

Ders Kitabı:

 1. Gouadec, Daniel (2007) Translation as a Profession, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Yardımcı Ders Kitapları

 • EN 15038 European Translation Standard Manual.

 

MTI423 Teknik Çeviri, 3 KREDİ/5 AKTS

Öğrencilerin teknik metin türlerinin biçimini ve içeriğini tanımaları, teknik çeviride uygulanacak yöntemleri anlamaları sağlanır.

MTI322 Çeviride Düzelti ve Son Okuma, 3 KREDİ/5 AKTS

Çeviri ve kaynak metinlerin düzeltilmesi (redaksiyon) ve son okuması. Düzeltmenlik ve son okuma süreçlerinde kullanılan terimler, simgeler ve ölçütlerin irdelenmesi.

 Ders Kitabı:

 • Mossop, Brian (2007) Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), Manchester: St. Jerome Publishing. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kaplan. Bruce (2010) Editing Made Easy: Simple Rules for Effective Writing, Penguin.

 

MTI324 Çeviride Tarihsel Çalışmalar, 3 KREDİ/5 AKTS

Tarihsel çeviri araştırmalarına ilişkin kuram ve yöntemlerin incelenmesi. Öğrenciler tarihsel eksende bir bütünce (corpus) üzerinde  araştırma yapar ve rapor olarak sunarlar.   

Ders Kitabı:

 • Robinson, D. (ed.) (1997/2002) Western Translation Theory. From Herodotus to Nietzsche, Manchester: St. Jerome Publishing.
 • Baker, M. (ed.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London and New York: Routledge.
 • Delisle J. and J. Woodsworth (eds) (1995) Translators through History, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Lefevere, A. (ed) (1992) Translation/History/Culture. A Sourcebook, London and New York: Routledge.
 • Mossop, Brian (2007) Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), Manchester: St. Jerome Publishing.

MTI426 Söylem Çözümlemesi, 3 KREDİ/5 AKTS

Söylemselliğin öne çıkardığı çağdaş konuların ve söylem çözümlemesi ile çevirinin etkileşim biçimlerinin derinlemesine incelenmesi. Değişik söylem çözümleme yöntemlerinin uygulandığı kapsamlı bir araştırma raporunun hazırlanması.

Ders Kitabı

 • Jaworski, Adam and Nikolas Coupland (2006) The Discourse Reader, London and New York: Routledge.

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Torfing, Jacob. (2009) New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek, Blackwell.

 

MTI424 Edebiyat Çevirisi, 3 KREDİ/5 AKTS

Çevrilecek metnin doğasına ve yapısına uygun farklı yaklaşımlarla metin çözümlemeleri, bunu izleyen çeviri alıştırmaları ve eleştirileri. Farklı yazınsal türler, söz sanatları ve biçemsel ögelerle ilgili uygulamalar.

Ders Kitabı:

 • Bengi-Öner, Işın ve İnce, Ülker (2009) Kızılcık karpuz olur mu hiç? İlahi Çevirmen!, İstanbul: Diye Yayınları.
 • Widdowson, H. G. (1975) Stylistics and the Teaching of Literature, Routledge.
 • Widdowson, H. G (1992) Practical Stylistics: An Approach to Poetry, Oxford University Press.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Reıss, Katharina (2000) “Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation” The Translation Studies Reader (ed. Venuti, Lawrence) içinde, Routledge.
 • Nord, Christiane (2006) Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Rodopi.
 • Karadağ, Ayşe Banu (1997) From Impossibility to Possibility in Poetry Translation: A New Insight for Translation Criticism, İstanbul (Unpublished MA Thesis-Boğaziçi University)

 

MTI213, MTI214, MTI215, MTI216, MTI217, MTI218 Çevirmenler için Osmanlı Türkçesi I,II,III,IV,V,VI, 3 KREDİ/5 AKTS

İslamiyetin kabulüyle birlikte Türklerin asırlar boyunca kullanmış oldukları Arap harfleriyle yazılmış çok değerli bir kültürel miras, günümüzde kullandığımız alfabenin farklı olmasından dolayı ulaşılamaz bir haldedir. Çeviribilimin önemli bir alanı olan diliçi çeviri açısından çok önemli bir araç olacak olan Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma yetkinliği bu ders silsilesi sayesinde bu bölümden mezun olan çevirmenler için ekstra bir kazanım olacaktır.

Ders Kitabı:

Faruk K. Timurtaş. Osmanlı Türkçesi Grameri I,II,III